Työskentelen asiantuntijana ja taidepedagogina käyttäen nykytaiteen praktiikoita. Opetan sellaisia kehollisia ja mielellisiä taitoja, joita voi soveltaa niin kehollisessa kuin monenlaisessa luovassa työssäkin.

Minulle on tärkeää motivoida, rohkaista ja opastaa oppijoita kohti itsenäistä, aktiivista tiedon hankintaa ja rakentamista - sekä kannustaa kriittiseen ajatteluun. Korostan pedagogiikassani kehollista ja mielellistä vireyttä, havainnointia ja reflektointia.

Oleelliselta tuntuu opettaessani artikuloida kuinka opettamani asiat linkittyvät oman taiteenalan historiaan, lähihistoriaan sekä laajemmin esittävien taiteiden kenttään. Näin tiedolle kasvaa juuret ja oppijalle ajallinen perspektiivi, johon itsensä - tietonsa ja taitonsa luonteen - voi sijoittaa. Emme ole yksin, vaan osa jatkumoa. Koen myös opettajana vahvasti kerrostuvani erilaisista historiallisista kerroksista. Minussa ja opetuksessani kaikuvat monenlaiset tanssin ja sen tekemisen traditiot, joiden toimivuutta tarkastelen jatkuvasti kriittisesti.

Maailman muuttamisen muoto 4: tanssikoulutus